حساب کاربریم مسدود شده دلیلش چیه چیکار کنم؟

زمان مطالعه :

مسدود شدن حساب کاربری  میتواند دلایل متفاوتی داشته باشد. تلاش غیر مجاز افراد جهت ورود به حساب کاربری دیگران، تخلفات و فعالیت های خارج از چارچوب و (قوانین سایت )ازمتداول ترین دلایل تعلیق حساب کاربری افراد است.جهت رفع مساله با پشتیبانی تماس بگیرید. 5057 2842 021

شماره داخلی(5)