هزینه ی تماس با سیمکارت های گیت پی چقدره؟

زمان مطالعه :

هزینه ی تماس باسیمکارت های مجازی گیت پی به طور کامل رایگان است.