چنتا سیمکارت میتونم همزمان داشته باشم؟

زمان مطالعه :

جهت استفاده ی شخصی هرفرد حداکثر 10 سیمکارت مجازی گیت پی میتواند داشته باشد.