همزمان چنتا پیوی نامبر میتونم داشته باشم؟

زمان مطالعه :

جهت استفاده ی شخصی هرفرد حداکثر 10 سیمکارت مجازی گیت پی(پیوی نامبر) میتواند داشته باشد.