شماره رند

زمان مطالعه :

به هرکاربر در گیت پی ، یک سیمکارت مجازی رند تعلق

 

می گیرد ، این شماره مادام العمر و انحصاری است .